Mogućnost Zapošljavanja: Službenik/ca za grantove

Mogućnost Zapošljavanja: Službenik/ca za grantove

Pozicija/e Službenik/ca za grantove
Period zapošljavanja (od – do) Jul/avgust 2022. 31. decembar 2023. (uz mogućnost produženja)
Lokacija Priština

 

O KCSF-u
Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskih inicijativa na Kosovu od
1998. godine. KCSF pruža sredstva za civilno društvo kroz napredne mehanizme i sisteme davanja grantova, gradi
kapacitete i znanje za sektor preko Centra KCSF-a, kao i štiti i unapređuje prostor za građanstvo i ambijent
delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, kroz istraživanje politika, zagovaranje i mobilizaciju sektora. KCSF
veruje da snažno civilno društvo uz istinsko uključivanje građana u svoj rad, predstavlja ključan element za
inkluzivno, transparentno i odgovorno upravljanje, a koje doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko
društvo sa perspektivom evropskih integracija i unapređenom socio-ekonomskom situacijom.
Jedna od glavnih funkcija KCSF-sa je pružanje finansijske podrške za organizacije i inicijative civilnog društva,
preko raznih instrumenta podrške kao što su Institucionalni Grantovi, Grantoviza Organizacioni Razvoj, Grantovi
Projekata i Hitni Grantovi. Grantovi podržani od strante KCSF na prvi plan imaju angažman i učešće građana kroz
rad civilnog društva, sa fokusom na najmarginalizovanije grupe. Finansijska podrška data od strane KCSF
nadgleda se sa programskog, finansijskog i administrativnog aspekta.

O poziciji
Putem ovog poziva, KCSF ima za cilj da angažuje jedan službenika za grantove. Službenik/ca biće odgovoran/na
za uspešno sprovođenje ciklusa dodele grantova, uključujući i ugovaranja dobitnika grantova, redovno
komuniciranje i ndagledanje njihovog rada sa programskog, finansijskog i administrativnog aspekta.

Glavne dužnosti i odgovornosti
• Pomaže u sprovođenju ciklusa dodele grantova za program grantova KCSF-a (dizajniranje, info sesije,
administrativna kontrola, ocenjivanje, ugovaranje i praćenje);
• Podržava izradu procedura, obrazaca i drugih neophodnih dokumenata za sprovođenje programa;
• Vodi proces ugovaranja dobitnika grantova;
• Redovno komunicira sa dobitnicima grantova i razmatranja njihova pitanja/zahteve;
• Prati rad dobitnika grantova i obezbeđuje da prikupljene informacije budu evidentirane u odgovarajućim
obrascima i dokumentima;
• Obezbeđuje da završetak grantova bude u skladu sa unapred dogovorenim procedurama i rokovima;
• Podržava menadžera projekta u sprovođenju plana rada i postizanju rezultata;
• Arhivira i upravlja dokumentima i dosijeima programa;
• Obezbeđuje da potpune i tačne informacije o grantovima, uključujući podnesene izveštaje od strane
dobitnika grantova, sistematski održavaju i čuvaju;
• Pomaže u analiziranju podataka i pruža informacije za potrebe izveštavanja;
• Proverava web i društvene mreže, i obezbeđuje da informacije o programu budu potpune i tačne;
• Zastupa KCSF na sastancima sa dobitnicima grantova i komunicira na albanskom i engleskom jeziku;
• Pomaže u pripremi aktivnosti i događaja organizovanih od strane KCSF-a; i
• Putuje unutar i van Kosova.

Kvalifikacije i osnovne kompetencije
• Diploma osnovnih studija (Bachelor), poželjne su oblasti povezane sa pravnim, društvenim i ekonomskim
naukama;
• Najmanje godinu dana prethodnog radnog iskustva u projektima finansiranim od stranih donatora;
• Poznavanje MC Office-a, posebno MC Excel;
• Spremnost za timski rad i angažovanje u više zadataka istovremeno;
• Odlične organizacione veštine;
• Osnovno poznavanje sistema za praćenje i procenu;
• Dobre komunikacione veštine (posebno pismene) na albanskom i engleskom jeziku, a iste veštine u
srpskom jeziku smatraće se kao prednost;
• Vozačka dozvola (B kategorije) i spremnost za putovanje po Kosovu.
Osim navedenih kvalifikacija i kompetencija, poželjno je i:
• Prethodno dokazano iskustvo na sličnim pozicijama;
• Radno iskustvo sa organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama.

Kako aplicirati
Potrebna dokumenta za apliciranje:
• CV, sa tri kontakta kao reference;
• Motivaciono pismo, sa naglaskom na vaše iskustvo i znanja za odgovarajuću poziciju.
Gore navedena dokumenta treba poslati putem e-mail adrese [email protected] do 28. juna 2022.
godine, u 23:59 časova. U prvoj fazi aplikacije, nije potrebno poslati nikakvu informaciju ili dodatni dokumenat.
Sigurnost podataka i princip privatnosti su važni za nas. Sa vašim podacima ćemo postupati sa potpunom
poverljivošću.
KCSF ima za cilj da angažuje jednog službenika za grantove, sa punim radnim vremenom, počevši od jula/avgusta
2022. Ambijent i radni uslovi su izvanredni, a iznos plate biće određen u zavisnosti od izabranog kandidata.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su izabrani u uži spisak. U zavisnosti od kvaliteta aplikacija i broja izabranih
kandidata u uži spisak, KCSF može tražiti od kandidata užeg spiska da se podvrgnu dodatnim testiranjima i/ili
intervjuima.
U nedostatku odgovarajućih aplikacija, KCSF zadržava pravo da ne izabere nijednog od prijavljenih kandidata.
KCSF je organizacija koja ceni raznolikost unutar osoblja, posvećena je nediskriminaciji i osigurava ravnopravan
tretman svih kandidata i kandidatkinja tokom postupka regrutovanja, bez predrasuda, bez obzira na pol, rasu,
veru, godine, nacionalnu pripadnost, seksualnu orijentaciju, bračno stanje, prebivalište, posebne potrebe ili boju
kože.

Shkarko dokumentin