Podrška Luksemburga civilnom društvu na Kosovu predstavlja četvorogodišnji program koji podržava civilno društvo na Kosovu

Podrška Luksemburga civilnom društvu na Kosovu predstavlja četvorogodišnji program koji podržava civilno društvo na Kosovu, a finansira ga vlada Velikog vojvodstva Luksemburga. Na početku 2017 godine, vlada Luksemburga je izdvojila grant od 2 miliona evra za podršku civilnom društvu na Kosovu.

Određen broj aktuelnih izazova za Kosovo su istaknuti u ovoj saradnji kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva, kako bi se omogućilo njihovo učešće i doprinos u tri tematske oblasti. Prvo, inicijative o socijalnoj integraciji radi sprečavanja radikalizacije, sa fokusom na mlade u zemlji, ističu se u okviru ove saradnje.

Drugo, objektivno novinarsko izveštavanje i sloboda štampe su jedna od centralnih tema ove podrške. Na kraju, ali ne i najmanje važno, unapređenje znanja o procesu stabilizacije i pridruživanja i evropskih integracija je treća tema intervencije u okviru ovog višegodišnjeg programa.

Program podržava organizacije civilnog društva koje donose dodatnu vrednost i doprinose implementaciji aktivnosti u gore navedenim tematskim prioritetima. U okviru ove šeme, uloga žena, rodna ravnopravnost, kao i integracija manjina će se sistematski podržavati i promovisati u svim aktivnostima koje se preduzimaju.

Očekuje se da će ishodi tematskih oblasti podrške Luksemburgu u naredne 4 godine doprineti sledećim očekivanim rezultatima: a) povećati učešće i doprinos NVO u odgovarajućoj tematskoj oblasti; b) jačanje saradnje između civilnog društva i lokalnih zajednica i javnih institucija; i c) jačanje kapaciteta žena kroz inkluziju u inicijative u zajednicama i političke procese.

KCSF je objavio prvi poziv na temu Socijalna integracija mladih meseca novembra, 2017 i ugovorio 7 organizacija putem „ograničenog poziva“ na osnovu njihovog kredibiliteta, kapaciteta i dokazane stručnosti u sličnim akcijama. Sa ovim grantovima očekujemo rezultate na unapređenju aktivnog angažovanja mladih za aktivno građanstvo i socijalnu inkluziju i povećanje mogućnosti mladih da se uključe u tržište rada.

Pored poziva za socijalnu integraciju, KCSF će pokrenuti otvoreni poziv za izveštavanje o pravičnom novinarstvu tokom februara 2018. Tematska oblast za unapređenje znanja o EU se delimično sprovodi kroz operativne grantove i podleže identifikovanim potrebama za intervencijom.