KCSF JE DODELIO PREKO 100 GRANTOVA TOKOM 2017 GODINE

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), sa budžetom od preko 2 miliona evra godišnje, jedan je od vodećih partnera bilateralnih donatora. Podrška KCSF-a i njegovih partnera ima za cilj razvoj civilnog društva na Kosovu, podršku nevladinim organizacijama i građanskim inicijativama za razvoj demokratije u zemlji i mobilizaciju potencijala da se doprinese procesu evropskih integracija.

Ova podrška je ostvarena uz podršku za preko 100 dobitnika grantova do kraja 2017 godine.

Tokom prošle godine, KCSF je nastavio sa implementacijom šema grantova finansiranih od strane švajcarske i danske vlade, Švedske, Luksemburga, Kanade i Evropske unije. Kroz bilateralne sporazume sa ovim donatorima, pored angažovanja za postizanje svoje misije, KCSF ima za cilj postizanje specifičnih ciljeva i ishoda uspostavljenih zajedno sa svojim partnerima.

Osim zasebnih grantova koji se implementiraju sa partnerskim nevladinim organizacijama iz institucionalnog granta koji podržava švedska SIDA, KCSF razvija velike, jedinstvene i komplementarne intervencije među njima. Šema DSP – Promocija demokratskog društva koju podržavaju švajcarska i danska vlada, nudi između ostalog institucionalne grantove, grantove za projekte i nagrade za organizacije civilnog društva i građanske inicijative.

Šema grantova koja podržava inicijative zasnovane na zajednici koje doprinose pozitivnim promenama u društvu na lokalnom nivou koje podržava Evropska Unija, kao i upravlja podrškom za lokalne razvojne inicijative i ljudska prava podržane od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative.

Tokom 2017. godine, KCSF je postigao i nekoliko godina sporazuma sa vladom Velikog vojvodstva Luksemburga, gde će se preko grantova podržati civilno društvo da doprinese socijalnoj integraciji mladih, propisnom izveštavanju u medijima i podizanju svesti o temama koje su povezane sa Evropskom agendom na Kosovu.

Podrška švedske vlade kroz institucionalnog granta je omogućila za KCSF da izgradi alate, usluge i grantove pored specifičnih šema, kao i programe podrške nevladinim partnerima kako bi se postigli ishodi svog programa.
Ove forme podrške obuhvataju individualni grantovi za umrežavanje i međunarodno zastupanje koje predstavljaju jedine forme takve podrške na Kosovu. Kroz ova sredstva, NVO imaju priliku da se priključe međunarodnim mrežama, dok se njihovi predstavnici prezentuju na raznim događajima.

Isto tako, preko tog poziva u 2017 godini, KCSF je podržala nekoliko partnerskih organizacija da doprinesu sprovođenju Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje i kratkoročnih prioriteta Evropske agende reformi, u vidu projekata koji se protežu i tokom 2018 godine. Sa druge strane, u cilju monitoringa implementacije Uredbe o minimalnim standardima za javne konsultacije, KCSF je ugovorila 14 organizacija koje na osnovu jedinstvene i zajedničke metodologije realizuju ovaj monitoring tokom 2018 godine, kako bi se poboljšala politika i učešće građana u procesu donošenja odluka.

Tokom 2017 godine, broj grantova je premašio 100. Ovo uključuje grantove iz DSP projekta sa oko 40 aktivnih grantova, koji su po svojim iznosima među najvećima. Drugo, iz poziva za šeme grantova EU, KCSF je ugovorio 20 novih organizacija. Grantovi za zastupanje i umrežavanje broje 30 korisnika tokom godine. Dok će sedam organizacija da doprinesu sprovođenju SSP-a tokom godina 2018 i 2019 godine, a takođe je sedam organizacija ugovoreno pod šemom Luksemburga sa projektima do 24 meseci koja je počela primenu u januaru 2018.

Ukratko, 2017 je bila vrlo dinamična godina, koju karakteriše sprovođenje postojećih planova, projektovanje novih šema kao i razvoj programa i instrumenata podrške za sektor koje su komplementarne sa drugim aktivnim šemama. Između ostalog, to je bilo moguće zahvaljujući fleksibilnosti zasnovanoj na potrebama sektora, iskrenom partnerstvu i velikodušnoj podršci švedske SIDE.