KANADSKA PODRŠKA KOSOVU KROZ GRANTOVE ZA LOKALNI RAZVOJ

Preko Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), Kanadska ambasada je nastavila tokom 2017 godine da podržava organizacije koje se bave lokalnim razvojem. Od 90 prijava/aplikacija, pet projekata koji se bave oblastima kao što su rodna ravnopravnost, zdravstvo, ljudska prava, demokratizacija i životna sredina su podržani. Grantovi su u iznosu do 20,000 CAD.

Među projektima završenih tokom 2017 godine, posebna pažnja je usmerena ka osnaživanju žena i drugih zajednica na nivou javnog zastupanja i kreiranja boljih uslova.

Projekat kojeg je realizovao Grant za žene Kosova (K-WfW) je radio na izgradnji kapaciteta šest ženskih grupa u opštini Štrpce. Kroz ovaj projekat, lideri ženskih grupa su bili na treninzima o upravljanju projektnim ciklusom (PCM), zajedno sa obukom za finansijske i računovodstvene poslove. Kroz ove i druge aktivnosti, namera je da ciljne grupe imaju sposobnost da postanu funkcionalne i stabilne grupe, ali i da se poboljša njihova međusobna komunikacija kao i komunikacija sa lokalnim vlastima.

Projekat implementiran od strane organizacije Akcija za dete i majku (ACM) ima za cilj da poboljša pristup informacijama o ishrani kroz izvore podataka kao suštinski aspekt razvoja društva. Kroz aktivnosti kao što su razvoj edukativnih materijala za ishranu, obuku osoblja primarne zdravstvene zaštite i pružanje savetodavnih usluga o ovoj temi.

Organizacija The Ideas Partnership (TIP) je realizovala projekat koji ima za cilj povećanje broja upisa i pohađanja javnih škola, poboljšanja nivoa učinka dece i mladih iz zajednice Roma, Aškalija i Egipćana u Kosovu Polju. Projekat je obuhvatao aktivnosti kao što su aktivnosti tokom subote za decu školskog uzrasta, učionice za decu vrtića, časovi za roditelje, podrška deci sa posebnim potrebama, nastava na romskom jeziku i školski prevoz tokom zimske sezone.

Kroz projekat koji je implementirala Demokratija plus (D +), cilj je bio da se poveća uključivanje žena na liste tokom lokalnih izbora u opštinama Vučitrn, Mitrovica, Kosovo Polje, Obilić. U okviru projekta organizovani su sastanci sa političkim strankama, dva okrugla stola sa predstavnicima političkih stranaka, obuke posebno pripremljene za kandidate političkih stranaka u vezi sa odnosima sa javnošću, intervjua, organizacija u zajednici i slično.

Organizacija Balkan Policy Research Group (BPRG) je sprovela projekat koji je za svrhu imao olakšanje političkog dijaloga kako bi se napredovalo sa programom izgradnje države na Kosovu kroz organizaciju okruglih stolova sa potpredsednicima svih političkih stranaka, sa vodećim grupama iz parlamenta i ženskim grupama i sa omladinskim forumima svih stranaka.

KCSF kao lokalni koordinator ove šeme održava komunikaciju sa aplikantima i dobitnicima grantova. Sledeći poziv biće otvoren u prvom semestru 2018 godine.