JAČANJE OCD NA KOSOVU KROZ SIDA OSNOVNI GRANT - 2017

SIDA Osnovni grant predstavlja višegodišnji grant za Kosovsku fondaciju za civilno društvo (KCSF), kojeg finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), sa ciljem da podrži KCSF u ostvarivanju svoje misije i strategije. Planirano je da se četvrtina Osnovnog granta realizuje kroz partnere, bilo kroz grantove, individualnu podršku ili ugovore o uslugama.

Iako značajan deo SIDA Osnovnog granta služi za podršku aktivnostima koje direktno sprovode njihovi programi, KCSF ima za cilj da proširi broj uključenih aktera i podrži specifične projekte drugih OCD u postizanju svojih programskih strategija. One se zatim koriste u tri glavne forme: Individualni grantovi za umrežavanje i međunarodno zastupanje, partneri koji pružaju doprinos u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Kosovske agende za evropsku reformu (ERA) i ugovora o pružanju usluga sa NVO o monitoringu primene Uredbe 05/2016 o minimalnim standardima za javne konsultacije.

Grantovi za umrežavanje i regionalno/međunarodno zastupanje

U cilju jačanja uloge civilnog društva u izradi i sprovođenju politika koje utiču na zajednice i javnost kroz promociju zajedničkih aktivnosti sa partnerima, pruža finansijsku podršku članstvu NVO u regionalnim i međunarodnim mrežama i regionalnom i međunarodnom zastupanju organizacija civilnog društva.

Tokom 2017 godine, u okviru grantova za zastupanje, 22 predstavnika nevladinih organizacija (lista korisnika) imalo je koristi kroz prisustvo na različitim događajima/aktivnostima kao što su konferencije, seminari, kongresi, radionice, strateški sastanci, mrežni sastanci itd. Sa datim prilikama da prisustvuju takvim događajima za predstavnike nevladinih organizacija, posebno iskustvo je predstavljalo obogaćeno znanje o različitim metodama koje se primjenjuju od strane drugih organizacija širom sveta.

Sadije Kelmendi- PRO Planiranje NVO

„Učešće na sesijama i radionicama na kongresu je unapredilo moje kapacitete i omogućilo povezivanje za saradnju sa poznatim stručnjacima i organizacijama uključenih u planiranje širom sveta. Učešće je doprinelo ispunjenju misije naše organizacije.“

Valmir Ismaili- Demokratija Plus

„Pored učešća i diskusija povodom gore pomenutih tema, kao učesnik imao sam priliku da se sretnem i razmenim iskustva sa predstavnicima poznate međunarodne organizacije u oblasti izbora kao što su IFES i IDEA International. Štaviše, na ovoj konferenciji imao sam priliku da u praksi vidim kako elektronska identifikacija i brojanje glasova funkcionišu.“

Od članstva u grantovima za regionalne/međunarodne mreže, 8 nevladinih organizacija je imalo koristi (lista korisnika). Prednosti nagrađenih organizacija iz članstva bile su brojne, kao što je povezivanje sa drugim članovima širom sveta, podrška međunarodnoj promociji događaja i članova nevladinih organizacija, podrška strateškog planiranja NVO-a, podrška prikupljanju sredstava u partnerstvima unutar relevantnih mreža, pristup jedinstvenim informacijama za predstojeće događaje/aktivnosti i slično.

Podrška doprinosu za implementaciju SSP-a/ERA

Kroz svoju posvećenost podršci evropskoj agendi na Kosovu, KCSF veruje da će podrška partnerima iz civilnog društva direktno doprineti ostvarivanju uloge građanskog sektora i iskoristiti svoj potencijal u doprinosu implementaciji SSP-a. Pored toga, cilj je mobilisanje građanskog potencijala i doprinos na ciljan način u evropskoj agendi koristeći dodatnu vrednost koju partnerske nevladine organizacije donose i iskoriste sinergiju i komplementarnost sa akcijama KCSF-a.

Podržavajući partnerske organizacije da se angažuju kroz cilj KCSF-a, da povećaju učešće i doprinos nedržavnih aktera u evropskoj agendi, grantovi u okviru ovog poziva imaju za cilj da podrže angažman i doprinos organizacija civilnog društva u implementaciji kratkoročnih prioriteta Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i mera navedenih u okviru Kosovske agende evropskih reformi (ERA). U tom smislu, Kosovska fondacija za civilno društvo je pozvala organizacije civilnog društva da se prijave sa projektnim predlozima koji su dizajnirani da doprinesu rešavanju ovih izazova.

Novembra 2017 godine KCSF je pokrenuo poziv da doprinese implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i ugovorio 7 projekata. Doprinos partnera KCSF-a kreće se od izgradnje kapaciteta, zakonodavne podrške, monitoringa, podizanja svesti i smernica za izvoz ili građane. Ove oblasti obuhvataju zaštitu potrošača, konkurenciju, poljoprivredu, prava intelektualne svojine, kulturu, unutrašnje tržište i pristup trgovini, stručno obrazovanje i razvoju veština. Ukupan iznos podrške za ovih 7 organizacija je skoro 150.000 evra.