IZBORI, ŽIVOTNA SREDINA I OSNAŽIVANJE OCD-A – GLAVNI REZULTATI DSP-A TOKOM 2017 GODINE

Promocija Demokratskog Društva (DSP), uz podršku Švajcarske agencije za saradnju i razvoj i Ministarstva inostranih poslova Danske, sa ukupnim budžetom od 5,8 miliona EUR-a i oko 1 milion EUR-a godišnje, jedna je od najvećih programskih šema koje podržavaju organizacije civilnog društva u cilju osnaživanja demokratskog društva na Kosovu.

Sa glavnim ciljevima povećanja građanskog aktivizma u vidu zahteva za dobrim upravljanjem, visokim kvalitetom usluga i integracijom nevećinskih zajednica, od 2014 do danas, DSP je podržao ukupno 34 grantova za projekte i 24 institucionalnih grantova, u vrednosti od preko 3.5 miliona EUR-a. Podržane organizacije između ostalog sprovode projekte iz oblasti obrazovanja, sigurnosti, životne sredine, zdravstva, rodne ravnopravnosti, integracije nevećinskih zajednica, lokalne uprave, odgovornosti i transparentnosti.

Kroz implementaciju projekata putem podrške DSP-a, korisničke organizacije su sklopile partnerstva sa institucijama na centralnom i lokalnom nivou, sarađujući u izradi strategija i akcionih planova, implementaciji politike i zalaganju u cilju uključivanja glasova građana u donošenje odluka.

Takođe, mnoge korisničke organizacije su angažovane na monitoringu rada Skupštine Kosova i Skupština opština, što je rezultiralo ne samo u poboljšanju odgovornosti, već i u informisanju građana o radu institucija koje ih zastupaju i podizanju potražnje za kvalitetnijim uslugama.

Iako je poziv za dodelu projekata i dalje otvoren, u junu je DSP objavio poslednji poziv za institucionalne grantove, dok je od ukupno 39 aplikanata izabrano šest organizacija za podršku. Institucionalna podrška je pomogla korisničkim organizacijama u izgradnji internih kapaciteta u oblastima kao što su upravljanje projektima, finansijsko upravljanje i strateško planiranje. Takođe, mnoge organizacije su poboljšale interno upravljanje putem mentorstva za izradu internih dokumenata.

Na pojavu potrebe i nedostatka intervencije u oblasti upravljanja otpadom DSP je odgovorio objavljivanjem poziva specijalno dizajniranog za ovu oblast. Na ovu temu izabrana su dva projekta koji se bave zaštitom životne sredine: jedan projekat se bavi prikupljanjem otpada u selima opštine Peć, dok drugi projekat ima za cilj podizanje svesti o upravljanju medicinskim otpadom i zagovara za poboljšanje pravne infrastrukture u ovoj oblasti.

Drugi važan instrument programske šeme, koja se prvi put koristi 2017 godine, su ad hok grantovi, koji su dizajnirani za izuzetne slučajeve u kojima je potreban brzi sektorski odgovor. Najava centralnih izbora u junu bila je takav slučaj koji je zahtevala hitnu reakciju, a kao rezultat toga podržana je Demokratija u akciji za monitoring izbora i BIRN za organizovanje tematskih debata sa političkim strankama.