Rrjetëzimi

Duke qenë të përkushtuar për ngritjen e bashkëpunimit brendasektorial dhe më gjerë, KCSF-ja është nismëtare dhe anëtare e një numri rrjetesh të organizatave të shoqërisë civile në nivel kombëtar, rajonal dhe europian.

KCSF-ja është anëtare e rrjeteve të mëposhtme:

Platforma CiviKos

Platforma CiviKos - CiviKos është nismë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë që ka për qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm formal për bashkëpunim të sektorit të shoqërisë civile dhe Qeverisë së Kosovës.

Rrjeti Ballkanik për Zhvillim të Shoqërisë Civile (BCSDN)

Rrjeti Ballkanik për Zhvillim të Shoqërisë Civile (BCSDN) - BCSDN është nismë e organizatave që merren me zhvillimin e shoqërisë civile nga 9 shtete të Ballkanit, e që angazhohen për fuqizimin e shoqërisë civile në Ballkan nëpërmjet ndarjes dhe zhvillimit të praktikave dhe koncepteve lokale dhe fuqizimin e aktorëve të shoqërisë civile.

PASOS

PASOS - PASOS është rrjet europian i instituteve hulumtuese që angazhohen për promovimin dhe mbrojtjen e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe vlerave të shoqërisë së hapur.

CIVICUS - Aleanca Botërore për Pjesëmarrje Qytetare

CIVICUS - Aleanca Botërore për Pjesëmarrje Qytetare - CIVICUS është aleancë ndërkombëtare e anëtarëve dhe partnerëve që përbëhet nga një rrjet organizatash me ndikim në nivelet lokale, kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, dhe përfshin spektrin e shoqërisë civile. Në definicionin e shoqërisë civile CIVICUS përfshin: rrjetet dhe organizatat e shoqërisë civile, sindikatat, rrjetet me bazë fetare, shoqatat profesionale, OJQ-të, organizatat për zhvillim të kapaciteteve; fondacionet filantropike dhe organet e tjera të financimit.

Lëvizja Europiane Ndërkombëtare (EMI)

Lëvizja Europiane Ndërkombëtare (EMI) - Lëvizja Europiane është rrjeti më i madh gjithë-europian i organizatave pro europiane. Është prezent në 39 shtete dhe përfshin 36 shoqata ndërkombëtare, duke bërë bashkë shoqërinë civile, bizneset, sindikatat, OJQ-të, partitë politike, autoritetet lokale dhe sektorin akademik nga e gjithë Europa.

Shërbim Europian për Veprim Qytetar (ECAS)

Shërbim Europian për Veprim Qytetar (ECAS) - ECAS është një organizatë ndërkombëtare, jo për përfitim me seli në Bruksel me anëtarësi nga e gjithë Europa dhe me mbi 27 vite përvojë. Misioni i ECAS-it është të fuqizojë qytetarët me qëllim të krijimit të një Bashkimi Europian më gjithëpërfshirës dhe më të fuqishëm përmes: Promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve; dhe zhvillimit dhe mbështetjes së mekanizmave për të rritur pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile në Bashkimin Europian.

WB6:

WB6: - Grupi i Avokimit WB6 është një iniciativë e OShC-ve të Ballkanit Perëndimor që synon përshpejtimin dhe lehtësimin e zgjerimit të Bashkimit Europian në Ballkanin Perënimor. Në mënyrë që të tejkalohen pengesat e integrimit të Balkanit Perëndimor në BE, WB6 synon që të iniciojë përkrahjen e politik-bërësve në institutcionet e Brukselit, shteteve anëtare të BE-së dhe atyre në Ballkanin Perëndimor.