About Image

Që nga themelimi në vitin 1998, KCSF-ja ka pasur rol qendror në forcimin dhe financimin e sektorit të shoqërisë civile në Kosovë. KCSF-ja angazhohet në avancimin e ambientit të veprimit për shoqërinë civile në Kosovë dhe më gjerë, jep kontribut të drejtpërdrejtë në proceset e politikave dhe të ligjbërjes, i shtyn përpara mundësitë ligjore dhe praktike për pjesëmarrjen e shoqërisë civile në politikëbërje dhe Agjendën Europiane të Kosovës, ofron mbështetje për ngritjen e kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OShC-ve) dhe akterëve të tjerë, si dhe vepron si grantdhënës për donatorët kryesorë të shoqërisë civile që veprojnë në Kosovë. KCSF beson se: 1) një shoqëri civile e guximshme dhe efektive është e domosdoshme për avancimin dhe mbështetjen e tranzicionit demokratik të Kosovës, dhe 2) perspektiva e Integrimit Europian është nxitësi më i fuqishëm i reformave të brendshme në Kosovë. Për këto arsye, KCSF mbështet qytetarinë aktive përmes avancimit të ambientit për veprim të shoqërisë civile, si dhe mbështet nismat e shoqërisë civile në artikulimin dhe adresimin e nevojave të anëtarëve e përfituesëve të tyre. Që nga viti 2006, KCSF i dha të gjitha aktiviteteve të veta një fokus të fuqishëm të procesit të integrimit europian. Gjatë 20 viteve të ekzistencës, KCSF ka financuar qindra OShC dhe nisma të tyre nëpërmjet një vistre të instrumenteve të veçanta të financimit; ka organizuar qindra trajnime për mijëra pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe jo vetëm; ka publikuar dhjetra publikime, raporte hulumtuese dhe materiale tjera; ka dhënë qindra bursa për studentët nga komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptian; ka menaxhuar Shkollën për Integrim Europian me më shumë se 1,000 të diplomuar, ka kontribuar në mundësitë formale të përfshirjes së OShC-ve në procesin e integrimit europian, si dhe ka përkrahur rrjetëzimin e OShC-ve të Kosovës me organizatat e ngjashme në Europë dhe përtej; ka sjellë në Kosovë ekspertizë të nivelit më të lartë për të ndarë përvojën e fazave të ndryshme të integrimit europian; ka propozuar dhe dizajnuar mekanizma për procesin e konsultimit publik; ka udhëhequr strukturimin e bashkëpunimit të qeverisë me shoqërinë civile; ka ofruar ekspertizë dhe analiza gjatë hartimit të legjit bazë për OJQ dhe akteve nënligjore; ka mbrojtur me sukses parimet e lirisë së asociimit para Gjykatës Kushtetuese; ka kontribuar në përpjekjet rajonale në definimin e ambientit të favorshëm për veprimtarinë e shoqërisë civile; dhe shumë më tepër.

 • PROGRAMI PËR ZHVILLIM TË SHOQËRISË CIVILE është i fokusuar në krijimin e një ambienti të përshtatshëm për funksionim të shoqërië
  civile, dhe atë përmes:

  • Krijimi i një ambienti të përshtatshëm për shoqëri civile;
  • Avancimi i kornizës ligjore;
  • Rritja e pjesëmarrjes qytetare;
  • Vënia e standardeve për financim publik të OShC-ve;
  • Kontribuimi në strukturim të bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe Qeverisë;
  • Ngritja e njohurive për sektorin e shoqërisë civile;
  • Përkrahja e orgnizatave të shoqërisë civile;
  • Ofrimi informatave relevante dhe studimeve për shoqëri civile;
  • Informim i rregullt mbi zhvillimet e fundit në sektor; Ngritja e kapaciteteve për OShC.
 • PROGRAMI PËR INTEGRIM EUROPIAN është i fokusuar në ngritjen e njohurive për procesin e integrimit europian dhe avancimin
  e agjendës Europiane të Kosovës, përmes:

  • Ngritja e njohurive për procesin e integrimit europian;
  • Informim i rregullt mbi zhvillimet fundit;
  • Ngritja e kapaciteteve për BE-në (në nivel bazik dhe të avancuar);
  • Avancimi i agjendës europiane të Kosovës;
  • Strukturimi i bashkëpunimit në mes të shoqërisë civile dhe Qeverisë në procesin e integrimit europian;
  • Komunikim i rregullt me Komisionin Europian;
 • PROGRAMI I FONDEVE PËR SHOQËRI CIVILE është i fokusuar në përkrahjen OShC-ve vendore të angazhuara në fushën e demokratizimit, pjesëmarrjes qytetare, transparencës
  dhe llogaridhënies, barazisë gjinore dhe minoriteteve.

  Përveç financimit të OShC-ve, KCSF, përmes komponentës së monitorimit të organizatave përfituese synon që të kontribuojë
  në përmirësimin e qeverisjes së brendshme të tyre dhe ngritjen e cilësisë së zbatimit të projekteve. Poashtu, organizatave
  përfituese u ofrohen trajnime për ngritje të kapaciteteve dhe këshillim gjatë punës.

  Dhënia e granteve në numra:

  • Më shumë se 300 projekte dhe 403 bursa për shkollim
  • Më shumë se 4,000,000 EUR
  • 2010: 250,000 EUR
  • 2011-2014: 1,000,000 EUR

  Përmes skemës se granteve për shoqëri civile, KCSF synon që të kontribuojë në përmirësimin e bashkëpunimit në mes të donatorëve dhe fuqizimin e partneriteteve
  strategjike në mes të të gjithë hisedarëve. Aktualisht, KCSF është e angazhuar në analizimin e prioriteteve strategjike të
  donatorëve të huaj në Kosovë, programeve për shoqëri civile, si dhe mekanizmave për implementimin e tyre.

Megjithatë, edhe pse të ndarë në programe, një numër i madh i projekteve dhe aktiviteteve të KCSF-së janë të ndërlidhura dhe ndërmirren në kuadër të tre programeve. Grupi i synuar i KCSF-së janë orgnizatat e shoqërisë civile, autoritete publike dhe mediet.

Të arriturat kryesore

 • 300
  Projekte
 • 150
  Trajnime
 • 403
  Bursa
 • 1000
  Alumni të KCSF
 • 28
  Publikime