Trajnimet e mbajtura

2010
1. Konsultimet publike – organizimi i konsultimeve publike nё nivel qendror
2. Konsultimet publike – organizimi i konsultimeve publike nё nivel lokal


2014
3. Procedurat e Aplikimit për Fonde të BE-së
4. Procedurat e Aplikimit për Fonde të BE-së


2015
5. Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës


2016
6. Standardet minimale pёr procesin e konsultimit publik
7. Standardet minimale pёr procesin e konsultimit publik
8. Menaxhimi i ciklit tё projektit
9. Planifikimi strategjik dhe ngritja e fondeve
10. Menaxhimi i ciklit të projektit
11. Planifikimi strategjik dhe ngirtja e fondeve
12. Menaxhimi i ciklit tё projektit


2017
13. Metodat e avokimit
14. Metodat e avokimit
15. Menaxhimi i ciklit tё projekteve
16. Marrëdhëniet me publikun dhe mediat
17. Obligimet e organizatave të shoqërisë civile ndaj Administratës Tatimore të Kosovës
18. Qeverisja e brendshme e organizatave të shoqërisë civile
19. Standardet Minimale për Procesin e Konsultimit Publik
20. Qeverisja e brendshme e organizatave tё shoqёrisё civile