Desku i Informacionit

Për t’i shërbyer qëllimit të krijimit të një hapësire që do të jetë në funksion të drejtpërdrejtë të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të shoqërisë civile përmes promovimit, mbledhjes, strukturimit dhe shpërndarjes së informatave për zhvillimet e fundit të sektorit, në kuadër të Qendrës së KCSF-së ekziston edhe Desku i Informacionit.

Desku i Informacionit i përgjigjet ҫdo kërkese për informacion rreth aktiviteteve të KCSF-së dhe sektorit të shoqërisë civile në përgjithësi, si dhe pranon kërkesat e OshC-ve për trajnime, përkrahje dhe mentorim. Desku është në komunikim të drejtpërdrejtë me palët e jashmte përmes takimeve, sesioneve informuese, emailit ([email protected]) dhe telefonit (038 600 644/ 038 600 633).