THIRRJE PËR APLIKIM PËR GRANTE PËR RRJETËZIM NË RRJETE RAJONALE/NDËRKOMBËTARE

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me qëllim të fuqizimit të rolit të shoqërisë civile në zhvillimin e demokracisë, ofron përkrahje financiare për anëtarësim të OJQ-ve në rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare, për të nxitur veprimet e përbashkëta me partnerët rajonalë e ndërkombëtarë.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Organizatat joqeveritare vendore të regjistruara në Kosovë, përveç kategorive të përjashtuara si më poshtë:

Përkundër statusit të tyre juridik, jo të gjitha OJQ-të janë të përfshira në kriterin e mësipërm të përshtatshmërisë. Për shkak të fushëveprimit të gjerë të legjislacionit në fuqi në Kosovë për regjistrimin e OJQ-ve, klubet sportive, federatat sportive, shoqatat kulturore amatore ose organizatat fetare, që janë të regjistruara si OJQ, nuk janë synim i granteve të KCSF-së. Ngjashëm, OJQ-të që përfaqësojnë biznese ose subjekte të ngjashme për të cilat është e qartë që kanë aftësi financiare për të mbuluar shpenzimet e organizatës së tyre ose për të përkrahur aktivitetet e tyre, nuk janë synim i granteve të KCSF-së.

KRITERET PËR APLIKIM: Të gjitha aplikimet do të shqyrtohen individualisht dhe do të vlerësohen nga Komisioni Vlerësues bazuar në këto kritere:

  • Përfitimet që do të ketë organizata nga ky anëtarësim.
  • Përputhshmëria e misionit dhe fushëveprimtarisë së organizatës aplikuese me misionin dhe fushëveprimtarinë e rrjetit në të cilin kërkohet anëtarësimi.
  • Të mos jenë të udhëhequra ose të menaxhuara nga Persona të ekspozuar politikisht (PEP).

*Përparësi do të kenë organizatat, të cilat nuk mund të mbulojnë pagesën e anëtarësisë nga ndonjë burim tjetër.

ÇKA FINANCOHET?

Pagesa e anëtarësisë në rrjetet ndërkombëtare (membership fee).

Shpenzimet e transferit bankar.

Të gjitha informatat rreth kritereve dhe mënyrës së aplikimit, përfshirë Formën e Aplikimit dhe Udhëzuesin për Aplikim, mund të shkarkohen në www.kcsfoundation.org. Aplikuesit do të njoftohen rreth vendimit të Komisionit Vlerësues më së voni 30 ditë nga data e aplikimit.

Të gjitha pyetjet lidhur me aplikimin për grante nga kjo skemë mund të dërgohen në postën elektronike [email protected].