SIDA

Granti nga SIDA është një përkrahje shumëvjeçar për Fondacionin Kosovar të Shoqërisë Civile (KCSF), i financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA), me qëllim të mbështetjes së KCSF-së në realizimin e misionit dhe strategjisë së saj.

Një e katërta e këtij grantit , është planifikuar të zbatohet përmes partnerëve, qoftë përmes granteve, përkrahjes individuale ose kontratave të shërbimeve.

Përderisa një pjesë e konsiderueshme e Grantit nga Sida shërben për të mbështetur aktivitetet e ndërmarra drejtpërdrejtë nga programet e saj, KCSF-ja synon të zgjerojë numrin e akterëve të përfshirë dhe të mbështesë projektet specifike të OSHC’ve të tjera në realizimin e strategjive të tyre programore.

Këto shfrytëzohen më pas në tri forma kryesore: Grante individuale për rrjetëzim dhe përfaqësim ndërkombëtar, grante të partnerëve si kontributi në Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) dhe Agjendës së Reformës Evropiane (ERA) dhe kontrata për shërbime me OJQ’të për monitorimin e zbatimit të rregullores 05/2016 për standardet minimale të konsultimit publik.