Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë

Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e organizatave
të shoqërisë civile në Kosovë përmes trajnimeve të përshtatura dhe të dizajnuara në bazё tё nevojave
tё OShC-ve, mentorimit tё drejtpёrdrejtё nё punёn qё bёjnё, si dhe pёrmes ndarjes sё informatave tё
vazhdueshme pёr aspektet kryesore tё zhvillimit organizativ dhe tё qytetarisё aktive, nё pёrgjithёsi.