Në takimin e GAB të mbajtur me datë 3 gusht 2015 asnjë aplikacion nuk është aprovuar (Aplikacionet me numër protokolli DSP2/152 – DSP2/176).

Në takimin e GAB të mbajtur me datë 15 maj 2017 asnjë aplikacion nuk është aprovuar(Aplikacionet me numër protokolli DSP2/304 – DSP2/323).

  • Projektet e listuara janë të aprovuara me kusht. Kushtet përmbajnë finalizimin e shtojcave dhe arsyetimin e buxhetit.
  • Theksojmë që aplikacionet për grantet DSP vlerësohen në formë të pavarur dhe i nënshtrohen konkurrencës me aplikantët tjerë.
  • Në rast se aplikanti kërkon më shumë informacion për procesin dhe vendimin e GAB-it, sesa informimi i pranuar për vlerësimin e aplikacionit, pala mund t’i drejtohet ekipit të DSP-së.