PËR PROJEKTET QË KANË FILLUAR ZBATIMIN PAS 1 SHTATORIT 2016