KCSF
NOMINONI KANDITATIN TUAJ PËR ÇMIMIN PËR DEMOKRACI TË DSP

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ju fton të nominoni kandidatët tuaj për edicionin 2018 të Çmimit për Demokraci, deri më 30 shtator 2018! Në kuadër të projektit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” (DSP), KCSF pranon nominime për individë apo organizata që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në procesin e demokratizimit të Kosovës. Çmimet e DSP-së nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe KCSF kanë për synim të vlerësojnë kontributet e individëve dhe organizatave në fusha të ndryshme, të cilat ndikojnë në procesin e demokratizimit të Kosovës. Qëllimi i çmimeve është që të vlerësojnë dhe të njohin kontributet e shoqërisë civile, e që janë rezultat i ideve të reja, guximit intelektual ose arritjeve në procesin e demokratizimit të Kosovës. Çmimet do t’u ndahen atyre individëve apo organizatave, kontributi i të cilëve përkon me objektivat e DSP-së. Të gjithë aktorët e shoqërisë civile, përfshirë këtu përfituesit e granteve të DSP-së, mund të nominohen për këto çmime. Vendimi do të merret nga Bordi për Grante dhe Çmime, me miratimin e Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë. Vlerësimi dhe marrja e vendimit për çmime do të bëhet një herë në vit. KRITERET PËR PARAQITJEN E NOMINIMEVE

Të nominuarit do të përzgjidhen duke u bazuar në kriteret e mëposhtme:

 • Dizajnimi dhe zbatimi i një nisme të suksesshme (qasje, aktiviteti, projekti etj.) në njërën prej fushave programore të DSP-së gjatë periudhës kohore;
 • Natyra inovative e nismës;
 • Ndikimi i kësaj nisme duke përfshirë potencialin për zgjerim/përsëritje;
 • Guximi i organizatës a individit shprehur përmes nismës në fjalë;

Vërejtje: Edhe pse me vlera dhe ndikim shumë domethënës për komunitetet dhe shoqërinë e gjerë, nismat dhe kontributet e natyrës së bamirësisë nuk janë pjesë e kësaj thirrjeje. FUSHAT PRIORITARE TË DSP

Angazhimi i aktorëve të nominuar duhet të mbulojë të paktën njërën nga fushat e mëposhtme prioritare të intervenimit:

 • Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë lokale dhe qendrore;
 • Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria lokale dhe qendrore;
 • Rritje e pjesëmarrjes në buxhetim, me theks të veçantë në përfshirjen e grave dhe të komuniteteve pakicë;
 • Zgjedhje të ndershme dhe transparente;
 • Rritje e integrimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor ndërmjet shumicës dhe të komuniteteve pakicë;
 • Përmirësim i barazisë gjinore në arsimim, vend të punës dhe jetë publike;
 • Kontribut i medieve kosovare dhe shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes dhe hartimit të politikave, të cilat pasqyrojnë dhe zbatojnë të drejtat shoqërore dhe politike të diasporës.

Për pyetjet eventuale, ju lutem na shkruani në [email protected]

ÇMIMET E MËPARSHME

Çmimi për vitin 2016 – Fondacioni Lumbardhi nderohet me Çmimin për Demokraci

Më 20 dhjetor 2016 në Prishtinë, Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO –K), Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës (DANIDA) dhe Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), në kuadër të projektit “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” (DSP) i ndanë “Çmimin për Demokraci 2016” Fondacionit Lumbardhi për iniciativën e suksesshme të mbrojtjes së Kinemasë Lumbardhi në Prizren. Për më shumë, klikoni këtu.

Çmimi për vitin 2017 – Sinjalizuesi Murat Mehmeti dhe portali Insajderi nderohen me Çmimin për Demokraci

Denoncuesi i një skeme masive të evazionit fiskal në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), z. Murat Mehmeti, dhe gazeta online Insajderi, publikuese e një sërë hulumtimesh mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar, morën Çmimin për Demokraci për vitin 2017.

Për më shumë, klikoni këtu.

Çmimi për vitin 2018 – Blert Morina dhe HAVEIT nderohen me çmimin për demokraci
Blert Morina dhe kolektivi artistik “Haveit” janë nderuar me Çmimin për Demokraci për vitin 2018 për kontributin e tyre në promovimin e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore në Kosovë.

Për më shumë, klikoni këtu

 

Dokumentet për aplikim

Pyetjet më të shpeshta

1. Kush mund të nominohet? Të drejtën për t’u nominuar e kanë të gjitha organizatat jo-profitabile, përfshirë këtu organizatat e shoqërisë civile, rrjetet formale dhe joformale, mediat, nismat qytetare, institucionet akademike dhe agjencitë e pavarura apo individët të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre kanë kontribuar në demokratizimin e shoqërisë kosovare. Të drejtën për t’u nominuar e kanë edhe grantistët e DSP-së. 2. Kush mund të nominoj? Nominimet mund t’i paraqes cilado organizatë, entitet apo person që ka informata të sakta dhe të detajuara mbi nismën e organizatës apo individit të nominuar. Të interesuarit mund të nominojnë edhe vetveten. Organizatat për përfitim nuk mund të nominohen. 3. Çka duhet të përmbajë dosja e nominimit? – Formularin për nominim jo më të gjatë se 7 faqe pa shtojca, të plotësuar dhe të nënshkruar; – CV-në e të nominuarit apo profilin e organizatës së nominuar; – Dokumentet përcjellëse (artikuj të shkruar për të nominuarin, referenca etj.); – Për organizatat e shoqërisë civile, një kopje të certifikatës së regjistrimit; Për iniciativat qytetare një dëshmi mbi funksionimin e nismës – Për entitetet tjera, një kopje të dokumentit themelues apo të ndonjë dokumenti tjetër të barasvlefshëm. 4. Si bëhet dorëzimi i dokumentacionit? Dokumentet e plotësuara duhet të dorëzohen personalisht, në një zarf të mbyllur me mbishkrimin “Për Çmimin e DSP-së për Demokraci”, në zyret e KCSF-së, (Musa Tolaj, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë, Kosovë). Zarfi duhet të përmbaj të gjitha dokumentet edhe në formë elektronike, të regjistruara në një CD. 5. Së bëhet shqyrtimi i nominimeve të pranuara? Të gjitha nominimet do të shqyrtohen veç e veç dhe do të vlerësohen nga Bordi për Grante dhe Çmime (GAB) i DSP-së, bazuar në këto kritere: – Dizajnimi dhe zbatimi i një nisme të suksesshme (qasje, aktiviteti, projekti etj.) në njërën prej fushave programore të DSP-së gjatë periudhës kohore 2011- 2017; – Natyra inovative e nismës; – Ndikimi i kësaj nisme duke përfshirë potencialin për zgjerim/përsëritje; – Kurajoja dhe guximi i organizatës a individit shprehur përmes nismës në fjalë.