FTESË PËR APLIKIM - CEA

FTESË PËR APLIKIM

Në kuadër të Programit për Angazhim të Qytetarëve (Citizen Engagement Activity), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton subjektet e regjistruara individuale ose konsorciumet e subjekteve të regjistruara të aplikojnë për një ose më shumë nga shërbimet e kërkuara më poshtë:

LOT I. Realizimin e anketës për të identifikuar njohuritë dhe perceptimet e qytetarëve në lidhje me shoqërinë civile dhe angazhimin qytetar, dhe kanalet e tyre të preferuara të komunikimit

LOT II. Hartimin e Strategjisë së Komunikimit

LOT III. Realizimin e anketës vjetore për nevoja të Strategjisë së Komunikimit dhe Monitorimit dhe Vlerësimit të programit

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 8 Dhjetor 2021. Aplikacionet duhet të dërgohen me email në [email protected] duke specifikuar numrin e referencës RFP 02/2021 në subjektin e emailit. Aplikacionet pranohen vetëm në gjuhën Angleze.

Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.