Najčešća Pitanja - Dijaspora

1.    Da li mogu aplicirati samo NVO-i koje se bave pitanjima diaspore ili i neki drugi NVO-i ili pak institucije iz inostranstva, koje imaju za cilj stvaranje saradničkih odnosa i prenos znanja na Kosovu?


Aplikant treba biti neprofitabilna organizacija (NVO) koja radi u zemljama diaspore. S toga, organizacije koje ne ispunjavaju uslov neprofitabilnosti ne mogu aplicirati za šemu grantova DSP-a.  


2.    Koje vrste aktivnosti bi bile bolje je za primenu projekta?


Polja koja se podržavaju preko DSP-a pokrivaju građanska i politička prava diaspore na Kosovu i prenos znanja od Kosovske diaspore za društveni i ekonomski razvoj Kosova.

 

Putem njihovih aktivnosti, između ostalog, korisnici grantova trebaju stremiti ka postizanju dolenavedenih rezultata:

 

  • Unepređenje građanskih i političkih prava diaspore na Kosovu i omogućavanje njihove primene u praksi;       
  • Stvaranje slučaja pozitivnih promena u političkom, društvenom, ekonomskom i administrativnom ponašanju u vezi sa pitanjima diaspore;   
  • Povećan broj članova diaspore koji učestvuju u javnim debatama u vezi sa njihovim građanskim i političkim pravima;   
  • Povećavanje svesti institucija Kosova, civilnog društva, intelektualaca i građana uopšte o posebnim potrebama i brigama diaspore u vezi sa njihovim građanskim i političkim pravima;  
  • Stvaranje ulaznih tačaka i poboljšanje uticaja civilnog društva iz diaspore u sastavljanju politika;
  • Stvaranje održivih i institucionalnih mehanizama sa ciljem olakšavanja prenosa sektoralnog znanja na Kosovu.


Jednakost polova kao horizontalna tema: Posebna pažnja se treba dati strategijama, projektima, objektivima i ciljevima.     

 

Dobra vladavina kao horizontalna tema: Posebna pažnja se treba dati načelima dobre vladavine, kao što su: priloženje računa, transparencija, nediskriminacija, učesništvo, pravo na informisanje i efikasnost.    

3.    Da li može aplicirati neki univerzitet u kojem rade pripadnici Kosovske diaspore i koji bi organizovao obuke i izgradio institucionalne strukture na Kosovu?

Da bi aplikacija bila prihvatljiva, aplikanti trebaju: 

 

  • Biti pravni subjekat koji radi u bilo kojoj državi u inostranstvu;
  • Da budu neprofitabilna organizacija;
  • Da budu direktno odgovorni za upravljanje projekta i da nemaju ulogu posrednika i   
  • Da imaju potencijala da dokažu svoje kapacitete za upravljanje sa predloženim aktivnostima.   

Na osnovu ovih uslova, ako ih aplikant ispuni, znači, ako je neprofitabilna organizacija i ispunjava gorenavedene kriterijume, može aplicirati za DSP grantove. U protivnom ne može biti korisnik ove šeme.  

 

4.    Koje države se svrstavaju u “zemljama diaspore”?


U ovom kontekstu, sa zemljama diaspore se podrazumevaju sve države gde živi Kosovska migracija.

5.    Da li može aplicirati za grantove jedna NVO koja radi u inostranstvu, čiji su članovi Kosovci i stranci?


Da, može aplicirati. Cilj ove šeme grantova su organizacije Kosovske diaspore, koje u njihovom članstvu mogu imati i neku osobu/ekspertizu iz dotične zemlje diaspore.


6.    Da li imaju pravo apliciranja registrovani mediji na Kosovu sa nekim projektom posvećenim diaspori i razvoju na Kosovu?


Registrovani mediji na Kosovu ne mogu aplicirati na ovom pozivu. Međutim, mediji registrovani kao NVO mogu aplicirati za cilj I, tačka 7 (Doprinos Kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i sastavljanju politika diaspore). Za detaljnije informacije o uputstvima za apliciranje i obrazcima za apliciranje možete posetiti delove internet stranice vezane sa ciljem i DSP-a.  


7.    Da li može biti korisnik programa grantova projekat primenjen zajedno od dve ili više NVO-a?


Da, takav prjekat može biti korisnik. Međutim, organizacija koja aplicira je odgovorna i potpisuje ugovor. Sve organizacije ili institucije koje imaju značajnu ulogu u primeni nekog dela projekta mogu biti partneri dotičnog projekta. Ukoliko je aplikant deklarisao jednog partnera u aplikaciji, to se treba objasniti u aplikaciji, uključujući informacije o odgovornostima i ulozi svakog partnera. 


8.    Da li je predviđeno da se aktivnosti projekta primene na Kosovu ili i u inostranstvu?


Aktivnosti se uglavnom trebaju primeniti na Kosovu. U posebnim slučajevima, neke od aktivnosti se mogu organizovati i u zemljama diaspore. 


9.    Da li može biti korisnik programa grantova projekat primenjen od neke Kosovske NVO u saradnji sa stranom NVO?


NVO-i registrovani na Kosovu, koje streme postići neke od očekivanih rezultata iz cilja II, mogu aplicirati za ovaj poziv u partnerstvu (konzorciumu) sa NVO-ima u diaspori, gde će ove zadnje biti nosioci projekta. Kosovske NVO takođe mogu aplicirati za cilj I, tačka 7  (Doprinos Kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i sastavljanju politika, koje ogledavaju i primenjuju društvena i politička prava diaspore).