Datat me rëndësi

Hapja e mundësisë së aplikimit për grante të projekteve për objektivin/rezultatin I: tetor 2015. 
 
Hapja e mundësisë së aplikimit për grante institucionale për objektivin/rezultatin I: janar 2016.

Afati i fundit për mbylljen e të gjitha aktiviteteve të grantistëve: Tetor 2018.

GAB‐i do të mblidhet mesatarisht çdo dy muaj për të shqyrtuar grantet për projekte.  GAB‐i do të mblidhet së paku një herë në vit për të shqyrtuar grantet për përkrahje institucionale. Derisa GAB‐i do të mblidhet një herë në vit për të shqyrtuar nominimet për çmime.