Ballina

INFORMATË ME RËNDËSI


Grantet për projekte


Thirrja për aplikim për grante për projekte është mbyllur.

 

Çmimi për Demokraci

Ju ftojmë të nominoni kandidatët tuaj për edicionin 2018 të Çmimit për Demokraci, deri më 30 shtator 2018.


PËRSHKRIMI I SKEMËS DSP


Gjatë viteve 2014 – 2018,  DSP do të përkrahë projekte që do të ndikojnë në shoqëri, si dhe do të ofrojë përkrahje institucionale për organizata të cilat i përcjellin sistematikisht dhe nxisin këto ndryshime. DSP ka për synim të arrijë ndryshime pozitive në nivelin lokal dhe atë qendror.

 

Qëllimi i përgjithshëm i DSP - së është ta përkrahë zhvillimin e një shoqërie demokratike në Kosovë. Synimi afatgjatë i DSP-së është arritja e ndryshimeve të dukshme dhe të qëndrueshme, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë demokratike në Kosovë. DSP do të kontribuojë në dy objektiva/rezultate, si në vijim:

 

  • Objektiva I: Qytetarët e Kosovës dhe organizatat e shoqërisë civile rrisin kërkesën ndajinstitucioneve dhe marrin rol aktiv në kërkim të shërbimeve të cilësisë së lartë, qeverisjes së mirë dhe integrimit të pakicave.
  • Objektiva II: Diaspora kontribuon në mënyrë aktive në zhvillimin demokratik dhe shoqëror të Kosovës.

FUSHAT PRIORITARE TË INTERVENIMIT

Projekt-propozimet duhet të trajtojnë të paktën njërën nga fushat e mëposhtme prioritare të intervenimit:

  • Aktivitet i shtuar qytetar për të ndikuar tek prioritetet, planifikimi dhe vendimmarrja e qeverisë lokale dhe qendrore;
  • Rritje e aktivitetit qytetar për të mbikëqyrë e për të kërkuar llogaridhënie për mangësitë nga qeveria lokale dhe qendrore;
  • Rritje e pjesëmarrjes në buxhetim, me theks të veçantë në përfshirjen e grave dhe të komuniteteve pakicë;
  • Zgjedhje të ndershme dhe transparente;
  • Rritje e integrimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor ndërmjet shumicës dhe të komuniteteve pakicë;
  • Përmirësim i barazisë gjinore në arsimim, vend të punës dhe jetë publike;
  • Kontribut i medieve kosovare dhe shoqërisë civile në proceset e vendimmarrjes dhe hartimit të politikave, të cilat pasqyrojnë dhe zbatojnë të drejtat shoqërore dhe politike të diasporës.
 

KONTAKTI


Çfarëdo pyetje e lidhur me përgatitjen e aplikacioneve apo detajet e aplikimit për grante mund të dërgohen me e-mail në dsp@kcsfoundation.org.  

 

Po ashtu, mund të vizitoni faqen e DSP në facebook www.facebook.com/DSPKosovo