Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

FTESË PËR OFERTA – Vlerësim i i jashtëm i projektit të financuar nga BE “Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet”

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) është organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e fokusuar në përkrahjen e iniciativave civile lokale, që çojnë në një lëvizje të fuqishme të shoqërisë civile, që do të promovojë një kulturë demokratike dhe për t’iu përgjigjur nevojave socio-ekonomike të Kosovës me një fokus të fuqishëm në përkrahjen dhe dhënien e kontributit për procesin e integrimit në BE.   

Përmes kësaj thirrje të hapur për ofertim, KCSF synon të identifikojë një kompani ose organizatë jo-qeveritare për të kryer një vlerësim të jashtëm të projektit “Skema e granteve për nismat e avokimit nga organizatat me bazë në komunitet”. Specifikat e këtij shërbimi janë të listuara në Termat e Referencës (ToR) në dokumentin e mëposhtëm dhe informatat tjera kyçe gjenden në Thirrjen për Ofertim.

Afati i fundit për aplikim është 12 mars 2018 në ora 16:00

 

  

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilët mekanizma të BE-së janë të hapur për organizatat e shoqërisë civile në Kosovë?më shumë