LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Qendra e KCSF-së

Qendra ka për qëllim krijimin e një hapësire e cila do të jetë në funksion të drejpërdrejtë të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të shoqërisë civile përmes promovimit dhe përkrahjes së organizimit dhe qeverisjes së mirë të OShC-ve, mbledhjes, strukturimit dhe shpërndarjes së informatave për zhvillimet e fundit të sektorit të shoqërisë civile, ngritjes së kapaciteteve të OShC-ve dhe ngritjes së nivelit të bashkëpunimit në mes të OShC-ve, autoriteteve publike dhe donatorëve.
 
Fushat kryesore të cilat mbulohen nga Qendra
Bazuar në përvojën e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile në zhvillimin e sektorit të shoqërisë civile dhe procesin e integrimit europian, fushat kryesore të cilat do të mbulohen nga Qendra e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile janë:

Legjislacioni për shoqëri civile

 • Parimet themelore të së drejtës jo-për-përfitim;
 • Kuptimi dhe zbatimi i Ligjit për Liri të Asociimit në OJQ;
 • Koncepti i Statusit për Përfitim Publik dhe zbatimi në Kosovë;
 • Korniza bazë fiskale për veprimtarinë e OShC-ve.
Qeverisja e brendshme e organizatave të shoqërisë civile
 • Parimet themelore të qeverisjes së mirë të brendshme;
 • Organet dhe strukturat vendim-marrëse dhe menaxhuese dhe funksionimi i tyre;
 • Dokumentet e brendshme të OShC-ve (statuti, rregulloret e punës, etj);
 • Sistemet dhe strategjitë e transparencës dhe llogaridhënies.
Pjesëmarrja qytetare në vendim-marrje
 • Parimet themelore e pjesëmarrjes qytetare në vendim-marrje;
 • Roli i shoqërië civile në hartim dhe zbatim të politikave;
 • Nivelet dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendim-marrje;
 • Korniza ligjore për pjesëmarrje qytetare në Kosovë;
 • Mënyrat dhe teknikat e procesit të konsultimeve publike;
 • Nivelet dhe strukturat e bashkëpunimit autoriteteve publike - shoqëri civile.
Pjesëmarrja e shoqërisë civile në procesin e integrimit europian
 • Roli i shoqërisë civile në procesin e integrimit europian;
 • Mekanizmat dhe strukturat BE – shoqëri civile;
 • Mekanizmat dhe strukturat institucione vendore – shoqëri civile;
 • Pjesëmarrja në hartim, zbatim dhe monitorim të dokumenteve kryesore BE – Kosovë.

Ngritja e fondeve

 • Kapacitetet për ngritjen e fondeve për OShC;
 • Format dhe mënyrat e përkrahjes së organizatave të shoqërisë civile;
 • Konsultimi dhe programimi i asistencës teknike;
 • Koordinimi i donatorëve dhe fushave që përkrahen.

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është burimi i obligimeve për qeverisje të brendshme të OShC – ve?më shumë